Maatschappelijke ontplooiing en sociaal engagement vormen een pijler van het kwaliteitsonderwijs binnen onze school. Projectweken en extramurosactiviteiten bieden onze leerlingen de kans om succeservaringen op te doen op niet-academisch gebied en vergroten niet enkel hun leerprestaties, maar ook hun welbevinden en hun binding met de school, de medeleerlingen en de leerkrachten.

Het participatiebeleid van onze school is een fundament van het kwaliteitsonderwijs. Door regelmatige  bevraging en feedback van de leerlingen, hun ouders en het schoolteam zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs bewaakt wordt. De verschillende participatieraden en de interne kwaliteitszorg van de school staan garant voor kwaliteitsonderwijs.

Onze school werkt samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Antwerpen.

Op het CLB werken psychologen, pedagogen, maatschappelijk assistenten, dokters ... Dit team ondersteunt jou, je ouders en de school om de beste aanpak te vinden. Het CLB helpt vooral leerlingen die moeilijkheden ondervinden met het leren en met hun zelfontplooiing. Als je ouder bent dan 12 jaar en als je zelf kan beoordelen wat belangrijk voor jou is, beslis je zelf of je de begeleiding van het CLB wenst. Zo niet, dan doen je ouders dat. De medewerkers van het CLB zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen de info die jij aan hen geeft niet verder vertellen.


Het CLB helpt je bij:

 • leren en studeren;
 • een studierichting kiezen;
 • je gezondheid: met medische onderzoeken volgt het CLB de ontwikkeling van je lichaam; je kan ook bij het CLB terecht voor belangrijke inentingen;
 • je geestelijk en sociaal functioneren: ;het CLB werkt o.a. met de school samen voor de verplichte begeleiding van leerlingen die spijbelen.

De diensten van het CLB zijn gratis. Je vindt alle info op de algemene pagina van het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding: http://www.stedelijkonderwijs.be/clb.

 

De school begeleidt je zodat je je in een veilige en stimulerende leeromgeving volledig kan ontwikkelen. We onderscheiden vier domeinen waar de school extra aandacht aan besteedt.

 • Onderwijsloopbaan: de school ondersteunt en begeleidt je zodat je jezelf leert kennen en keuzes leert maken op het vlak van leren, leven en werken.
 • Leren en studeren: de school helpt je in de ontwikkeling van efficiënte leer- en studeervaardigheden zodat je je talenten optimaal kunt ontplooien.
 • Psychisch en sociaal functioneren: de school draagt zorg voor je welbevinden. We bewaken, beschermen en ontwikkelen je welbevinden zowel op persoonlijk als op sociaal vlak zodat je kunt leren in een veilige en zorgzame omgeving.
 • Preventieve gezondheidszorg: de school beschermt je gezondheid en volgt je groei- en ontwikkelingsproces op. Ze signaleert tijdig eventuele risico’s en problemen.

De klastitularis als coach

Elke klas heeft een klastitularis, de meeste klassen hebben er zelfs twee! Je klastitularissen volgen je van nabij op. Ze verzamelen het hele jaar door alle relevante informatie over je leer- en ontwikkelingsproces. Je kan daarom steeds bij hen terecht met vragen of problemen over je studie of je persoonlijke situatie.

Ze pakken ook mogelijke problemen in de klas aan. Blijf dus niet te lang zitten met problemen of vragen. Indien nodig overleggen ze met andere leerkrachten, de leerlingenbegeleider of de directeur of nemen ze contact op met je ouders.

Indien je problemen ondervindt bij een vak, is de vakleerkracht je eerste aanspreekpunt. We willen op school de dialoog tussen leerkracht en leerling aanmoedigen. Wanneer dit niet lukt of wanneer je kampt met andere problemen, zijn er nog heel wat mensen die voor je klaar staan.

Leerlingenbegeleiding

De verantwoordelijken voor de leerlingenbegeleiding op school zijn mevrouw Claes en mevrouw Jacobs. In samenwerking met het CLB draagt de leerlingenbegeleiding zorg voor leerlingen die om welke reden dan ook extra aandacht nodig hebben. De werkdomeinen en contactgegevens zie je in dit schema.

Mevrouw Claes Mevrouw Jacobs
 • zorgen ivm psychisch of sociaal functioneren of gezondheid
 • inschrijvingen
 • opvolging afwezigheden te laten, sancties en begeleidingsplannen
 • zorgen ivm leren en studeren of leerloopbaan en studiekeuze
 • opvolging remediëring en begeleidingsplannen

Te bereiken via

Te bereiken via

De klassenraad

Tijdens een klassenraad overleggen je leerkrachten met elkaar. Ze bespreken je leerprestaties, je leerhouding, je gedrag en de factoren die hierop een invloed hebben. De klassenraad kan advies geven tot remediëring van je studieresultaten of bijsturing van je gedrag onder de vorm van een studiebegeleidingsplan, een remediëringsplan, een contract, bijlessen, inhaallessen, enzovoort. Afhankelijk van je individuele noden bepalen ze welke remediëring of begeleiding voor jou het best gepast is. Door de remediërings- of begeleidingsvoorstellen van de klassenraad op te volgen, verhoog je je slaagkansen. Belangrijke vaststellingen van de klassenraad worden aan je ouders gemeld via je rapport, via het oudercontact of telefonisch contact.

Brede basiszorg en preventieve leerbegeleiding

De school zet in op een brede basiszorg met betrekking tot de vier zorgdomeinen. Door preventief risicofactoren te verminderen en beschermende factoren te versterken willen we optimale ontwikkelkansen geven aan iedereen. Tot onze brede basiszorg behoren onder andere de volgende elementen.

Krachtige en dynamische leeromgeving:

 • taalvaardigheidsonderwijs tijdens alle vakken,
 • transparante lesdoelen en evaluatiecriteria,
 • gedifferentieerde en uitdagende lessen,
 • Smartschoolagenda en schoolagenda als planningsinstrumenten,
 • Smartschool als communicatie- en leerplatform,
 • bibliotheek en openleercentrum.
 • ICT-ondersteuning en gebruik van moderne media,
 • digitale cursussen en oefeningen op Smartschool,
 • het vak Scoor je toekomst! en projectwerk in de eerste graad,
 • leren vanuit een authentieke context tijdens de lessen, uitstappen en projecten,
 • aandacht voor leren leren en leerstrategieën tijdens alle vakken,
 • permanente evaluatie en feedbackcultuur,

Gezonde en veilige leeromgeving:

 • open communicatie tussen het schoolteam, de leerlingen en de ouders,
 • deskundigheid op gebied van klasmanagement,
 • gezondheidsbeleid en afvalbeleid,
 • sport- en ontspanningsmogelijkheden,
 • waarderende cultuur van positieve bekrachtiging met aandacht voor wat je wél kan,
 • uitgebouwd anti-pestbeleid en sanctiebeleid,
 • herstelgericht werken met herstelcoach,
 • sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding en zorgbeleid,

Verhoogde zorg en remediëring

Soms kan het zijn dat je ondanks de preventieve maatregelen of door lessen te missen toch moeilijkheden ondervindt met de leerstof. Je leerkrachten bekijken dan wat de beste manier is om de achterstand of de moeilijkheden weg te werken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • volgkaarten en begeleidingsplannen
 • zelfstandig werk; bijvoorbeeld extra oefeningen of een vakantietaak,
 • bijlessen met extra uitleg,
 • bijwerklessen om extra te oefenen of de achterstand weg te werken,
 • een ordemaatregel, bijvoorbeeld huiswerkklas, indien je slechte studieresultaten het gevolg zijn van je gedrag of je leerhouding,
 • andere redelijke aanpassingen,

Indien je vakleerkracht door de aard of de omvang van het probleem niet in de mogelijkheid is om het probleem zelf op te lossen, word je doorverwezen naar één van onze remedial teachers. Zij plannen remediëringslessen op vrije momenten in je lessenrooster en werken intensief rond het leerstofonderdeel waarmee jij moeilijkheden hebt. Wanneer de achterstand is weggewerkt, vallen de remediëringslessen weg. Ook indien een foute studiemethode aan de basis ligt van teleurstellende resultaten kom je in aanmerking voor extra remediëring. De remedial teachers begeleiden je dan om je te leren, afhankelijk van je problemen, je schoolwerk beter te organiseren,  te plannen, te schematiseren, enzovoort.

Aangezien je in de derde graad over een hoge graad van zelfstandigheid en zelfgestuurd leren dient te beschikken, komen in principe enkel de leerlingen van de eerste en tweede graad in aanmerking voor remedial teaching.

Bij ernstige problemen die niet door de vakleerkrachten of de remedial teachers kunnen worden opgelost, wordt de leerlingenbegeleiding ingeschakeld en wordt indien nodig de hulp van het CLB ingeroepen.

Onthoud dat de grootste verantwoordelijkheid voor het wegwerken van leerachterstand bij jezelf ligt. Voorkomen is beter dan genezen!

 

Zorg op onze school

De ouderraad is een belangrijk participatief beleidsorgaan dat onafhankelijk van het schoolbeleid handelt. De ouderraad adviseert, ondersteunt en vult aan daar waar er behoeften zijn. De ouderraad komt op eigen initiatief enkele keren per schooljaar samen. De directie en leerlingbegeleiding zijn aanwezig op deze vergaderingen.

Daarnaast neemt de ouderraad initiatieven om alle ouders zoveel mogelijk te betrekken bij onze school. Een greep uit de initiatieven:

 • tijdens oudercontacten is er de gelegenheid om na te praten en ervaringen uit te wisselen met andere ouders in het Lyceum Café
 • de ouderraad is aanwezig op infomomenten
 • organiseren van informele ontmoetingsmomenten 

U kan de ouderraad contacteren via ouderraadstedelijklyceum@gmail.com.

Leerlingen hebben buiten de kennis en de vaardigheden  die ze tijdens de lessen ontwikkelen ook behoefte aan inspraak en participatie. Inspraak, participatie, je leert het niet uit één of ander boek en het komt ook niet vanzelf. Het vergt sociale vaardigheden en zin voor verantwoordelijkheid en besluitvorming.

Onze school is een dynamische organisatie die steeds weer bijleert, innoveert en verbeteringen aanbrengt. We luisteren dus naar de leerlingen, niet alleen om bij te sturen, ook om ons voortdurend te ontwikkelen. Deze visie vereist een organisatie waarin leerlingen de mogelijkheid hebben om hun bijdrage te leveren en een leerlingenraad hoort hierin thuis.

De leerlingenraad neemt de verantwoordelijkheid op zich om samen te bouwen aan een leefgemeenschap die een weerspiegeling is van de samenleving zoals ze is en zoals ze evolueert. Hierdoor krijgen onze leerlingen de kans zich te ontplooien tot mensen met burgerzin. Binnen de werking van de leerlingenraad leren onze jongeren omgaan met democratie, teamwork, zelfevaluatie, rijkdom van diversiteit, inspraak, ...

VISIE HERSTELGERICHT WERKEN

1. Intentieverklaring

In het Stedelijk Lyceum Linkeroever beogen we een gelijke behandeling van iedereen in een veilige leer- en leefomgeving, vrij van pesten en discriminatie, zodat alle betrokken hier kunnen genieten tijdens hun aanwezigheid op school, al hun mogelijkheden kunnen benutten en zich kunnen ontwikkelen als gezonde en evenwichtige individuen.

Wij streven ernaar om een school te zijn met een veilige, zorgzame en vriendelijke omgeving, waar alle leerlingen en medewerkers elkaar respecteren ongeacht leeftijd, geslacht, klasse, etniciteit, nationaliteit, godsdienst, beperking, seksuele geaardheid of enig ander verschil.

2. Herstelgerichte benadering

De herstelgerichte benadering is één van de initiatieven die wij op school nemen om een veilige omgeving te creëren.

Een herstelgerichte benadering brengt iedereen die betrokken is bij een conflict of moeilijke situatie samen om te praten over wat er is gebeurd. Iedereen kan zijn zeg doen en wordt gevraagd te luisteren naar de andere betrokkenen. Iedereen zoekt mee naar wat er moet gebeuren om de situatie recht te zetten en in de toekomst gelijkaardige situaties te kunnen vermijden.

Deze manier van werken helpt mensen die gekwetst werden omdat zij aan degene die verantwoordelijk is voor het incident kunnen duidelijk maken hoe zij zich hierbij voelden. Het helpt mensen die anderen hebben gekwetst hun gedrag te veranderen zodat zij niet meer in problemen komen, zo goed mogelijk vrienden kunnen maken en vrienden kunnen houden.

Door de problemen op deze manier aan te pakken, wordt het gemakkelijker om de situatie recht te zetten en schade aan de relatie te herstellen. Dit kan het leven aangenamer en veiliger maken voor iedereen op school.

Het kan moed vragen om op deze manier problemen op te lossen omdat mensen het dikwijls moeilijk vinden om te praten met de persoon die ze gekwetst hebben of die hen gekwetst heeft, maar het is meestal de beste manier om een situatie recht te zetten.

3. Hoe verloopt een herstel gerichte aanpak?

Bij ons op school maken we gebruik van een ‘herstelcoach’. Deze persoon kiest geen kant, geeft geen advies, luistert naar iedereen, laat iedereen zijn verhaal vertellen en zorgt dat iedereen zich veilig kan blijven voelen.

Hij is hiervoor opgeleid en maakt gebruik van herstelgerichte vragen om de mensen hun verhaal te laten vertellen. Er zal eerst een verkennend gesprek gevoerd worden met de individuele betrokkenen. Tijdens dit gesprek zal er voorzichtig gezocht worden naar de ervaringen van de verschillende personen en naar de bereidheid en voorwaarden om hiervoor in gesprek te gaan met de andere betrokkenen met het oog op herstel.

Wanneer iedereen individueel zijn voorwaarden en bereidheid heeft kunnen duidelijk maken, zal de herstelcoach overgaan tot een herstelgesprek. Bij een herstelgesprek komen al de betrokkenen samen en doen één voor één hun verhaal. Er worden afspraken gemaakt over wat iedereen gaat doen om de situatie recht te zetten en om te voorkomen dat dit niet opnieuw voorvalt. De herstelcoach zal deze overeenkomst opvolgen.

Wanneer de afspraken niet werken, kan er opnieuw overleg plaatsvinden of zal de school helpen om op een andere manier uit deze situatie te komen.

4. Een herstelgesprek vervangt geen sanctie

Een herstelgesprek is een engagement om schade op een positieve en duurzame manier te herstellen en vervangt niet de sanctie die tegenover bepaald gedrag staat.

5. Je bent niet verplicht om deel te nemen aan een herstelgesprek

Het hersteloverleg gaat enkel door als iedereen die betrokken is bij het conflict of incident akkoord gaat om de situatie op een herstelgerichte manier aan te pakken. Als iemand niet wil dat de situatie op deze manier wordt afgehandeld dan zal de school trachten het probleem aan te pakken op een andere manier.

6. Een herstelgesprek kan vertrouwelijk zijn

Elke deelnemer aan het overleg kan beslissen welke informatie kan gedeeld worden met anderen. De herstelcoach gaat voorzichtig en discreet te werk en zal meedelen wanneer informatie gewenst of noodzakelijk is om gedeeld te worden met anderen.

7. Een herstelgesprek stelt zich open voor andere personen

Indien een deelnemer het moeilijk heeft om iets te zeggen met andere mensen erbij, kan een ouder, vriend, jongerencoach, opvoeder, ... bij het gesprek aanwezig zijn. Dit kan vertrouwen geven om open en vrijuit te spreken.

Het 4-lademodel

Om een helder en werkbaar kader te hebben waarin zowel jouw ruimte om te leren, als onze pedagogische taak op elkaar kunnen worden afgestemd, koos onze school ervoor om een nieuw orde- en tuchtbeleid toe te passen waarin een consequent evenwicht bestaat tussen grensoverschrijdend gedrag en de aanpak ervan door de school. We gebruiken hiervoor het 4-lademodel.

Het doel van het model is om

 • een eenvoudig kader te creëren dat duidelijk is en waarin iedereen zich kan vinden,
 • een consequente aanpak van overtredingen mogelijk te maken die door alle berokkenen als rechtvaardig wordt ervaren,
 • voldoende ruimte te geven voor een individuele aanpak,
 • gewenst gedrag aan te leren en aan te moedigen,
 • te erkennen dat fouten maken bij het leren hoort.

Het 4-lademodel werkt op basis van 2 beoordelingscriteria:

 • Wat is de ernst van de overtreding? Ernstig/zwaar of niet-ernstig/storend.
 • Wat is de frequentie? Incidenteel of frequent.

Hierdoor krijgen we vier categorieën (vier lades) van overtredingen, die elk aangeduid worden met een kleur.  Om het ongewenste gedrag bij te sturen hanteren we voor elke lade een specifieke aanpak.

Het 4 lademodel

 

Geel: incidenteel maar ernstig

Deze lade bevat overtredingen die heel ernstig zijn. Ook al is het uitzonderlijk dat je zoiets doet en ook al zijn er eventueel verzachtende omstandigheden, de overtreding blijft ernstig.

Bijvoorbeeld: vandalisme, (intentie tot) fraude, diefstal, een vechtpartij, medeleerlingen of personeelsleden in gevaar brengen, wapenbezit, drugs dealen, een valse bommelding doen, onwettig afwezig zijn, leerlingen of personeelsleden ongemerkt filmen, …

Bij dergelijke overtredingen zal de school in eerste instantie een duidelijk signaal naar de buitenwereld geven om te tonen dat ze de situatie heel ernstig neemt. Straffen helpt zelden om gewenst gedrag te bereiken, maar bij een zware overtreding kunnen we er niet buiten. We zoeken naar een straf die het best aansluit bij de overtreding die je begaan hebt.

Bijvoorbeeld: jij of je ouders vergoeden de schade, je krijgt een straftaak, je wordt voor een bepaalde tijd uitgesloten uit de lessen, je krijgt een 0, je blijft verplicht in de middagstudie, de school doet aangifte bij de politie, de school zet de tuchtprocedure in met een eventuele definitieve verwijdering uit de school tot gevolg, …

Rood: ernstig én frequent

Deze overtredingen zijn een gevolg van een aanhoudende negatieve ingesteldheid en zijn ernstig. Vaak zijn er andere personen bij betrokken die door je gedrag fysiek of psychisch gekwetst worden.

Bijvoorbeeld: pesten, de klas op stelten zetten om een leerkracht overstuur te maken, steaming, cyberpesten, grove beledigingen, spijbelen, geen gezag willen aanvaarden, opgelegde straffen niet willen uitvoeren, …

Hier is het belangrijk om twee boodschappen te geven. Omdat het hier over ernstige overtredingen gaat, zal de school enerzijds een duidelijk signaal geven aan de buitenwereld, net zoals in de vorige categorie. Anderzijds zijn er bij deze categorie vaak slachtoffers in het spel en die mogen we niet in de kou laten staan. Samen met alle betrokkenen starten we een herstelgericht proces op dat voor iedereen aanvaardbaar is en waardoor het schoolleven met de overtreder hervat kan worden.

Bijvoorbeeld: we voeren herstelgesprekken binnen of buiten de klas, we starten de spijbelprocedure, je wordt preventief geschorst, we starten een tuchtprocedure, je volgt een traject bij externe partners, je maakt reflectietaken, je voert een werkstraf uit ten dienste van de klas of de schoolgemeenschap, …

Groen: incidenteel en niet ernstig

Dit zijn overtredingen die slechts sporadisch voorkomen en waarvan het niveau veel minder ernstig is dan bij de twee vorige categorieën.

Bijvoorbeeld: een gsm die uitzonderlijk opstaat tijdens de les, een petje ophebben, een keer de agenda niet bij hebben, sporadisch niet in orde zijn met lesmateriaal, een keer een taak te laat inleveren, eens stiekem een boterham eten tijdens de les, een keer te laat komen, …

Hier volstaat een korte opmerking of een verwijzing naar de afspraken. Aangezien iedereen fouten kan maken, is het belangrijk om soms krediet te geven. We rekenen er wel op dat je je na deze herinnering aan de afspraken zal houden.

Blauw: niet ernstig maar frequent

Dit is de categorie van minder ernstige overtredingen maar waarvan de frequentie de grens om krediet te geven overschrijdt, waardoor de overtreding erg problematisch wordt. De overtreding is een slechte gewoonte geworden. Deze categorie vormt de grootste zorg van leerkrachten. De feiten zijn niet ernstig, maar wel érg en storend voor anderen.

Bijvoorbeeld: verschillende keren niet in orde zijn met materiaal, geregeld taken te laat inleveren, herhaaldelijk babbelen tijdens de les, niet opletten, ongepast taalgebruik, kleine plagerijen, speels gedrag, meer dan twee keer te laat komen (als de grens in de school binnen een bepaalde periode op drie ligt), …

Hier pakken we de overtreding aan op maat van de leerling en richten we ons op het aanleren van gewenst gedrag. Deze aanpak vraagt een engagement van alle betrokkenen: van de school, van je ouders en zeker ook van jou.

Bijvoorbeeld: je krijgt huiswerktraining, je krijgt een gedragscoach toegewezen, je krijgt een time-out uit de les, je moet reflectietaken maken, je krijgt een volgkaart, je moet taken of toetsen inhalen in je vrije tijd, je moet voorblijven of nablijven, je moet je middagpasje tijdelijk inleveren, …

Het 4-lademodel in het lessenrooster

De school heeft de tijd om sancties en begeleidende maatregelen op te volgen en te begeleiden structureel in het lessenrooster ingebouwd. We voorzien hiervoor dinsdag het 7e en 8e lesuur. Alle klassen, met uitzondering van de 7e jaren, zijn op dat moment lesvrij.

Wat voorziet de school op dinsdag het 7e en 8e lesuur?

 • Huiswerkklas: leerlingen die herhaaldelijk niet in orde zijn met hun huiswerk zullen opgelegd krijgen om hun schoolwerk gedurende een bepaalde periode te maken tijdens de huiswerkklas.
 • Inhaalklas: leerlingen die toetsen gemist hebben, kunnen opgelegd krijgen om de toetsen in te halen tijdens dit inhaalmoment.
 • Huiswerkbegeleiding: leerlingen die het moeilijk hebben om zich thuis te concentreren of om zelfstandig hun huiswerk te maken, mogen gebruikmaken van de huiswerkbegeleiding.
 • Straf- of reflectiemaatregelen op school of buiten de school: leerlingen die ten gevolge van een overtreding/overtredingen een straf- of reflectiemaatregel krijgen opgelegd, moeten 1 of 2 uur nablijven om hun straf/reflectie uit te voeren.

De school voorziet voor elke activiteit gepaste begeleiding. Het creëren van inzicht en aanleren van het gewenste gedrag staat bij de begeleiders steeds centraal.

Aanwezigheid is verplicht. Naschoolse activiteiten of privé-afspraken vormen geen geldige reden voor afwezigheid. Enkel de directie of de leerlingenbegeleiding kan toestemming geven voor afwezigheid mits dit minstens één dag op voorhand én met geldige reden door de ouders wordt aangevraagd.